Všeobecné obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

Mgr. Vladimíra Vrbatovičová, Plickova 7472/11, 831 06 Bratislava-Rača , IČO: 52 146 481, DIČ: 1045869066 je sprostredkovateľom vykonávania mimoškolských vzdelávacích činností, športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí klientom - deťom, mládeži a dospelým.

Vzdelávacie činnosti sú poskytované formou kurzu podľa aktuálnej ponuky zverejnenej na internetovej stránke www.douckoraca.sk.

 

Vznik zmluvného vzťahu

Klient alebo jeho právny zástupca si vyberie vhodný kurz a odošle záväznú Prihlášku, ktorá sa nachádza na internetovej stránke www.douckoraca.sk, následne mu bude zaslaná faktúra na uvedenú emailovú adresu.

 

Platobné podmienky

Cena kurzu je uvedená v ponuke jednotlivých kurzov na internetovej stránke www.douckoraca.sk. Zaplatením kurzu Klient súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a zároveň udeľuje súhlas so spracovaním týchto svojich osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. V prípade neuhradenia ceny kurzu zmluvný vzťah zaniká.

 

Neúčasť a zrušenie hodiny kurzu

V prípade choroby má Klient nárok na náhradný termín a to max. v rozsahu 1 hodiny (1 hodina je 45 min.), nie však na vrátenie alikvotnej časti ceny kurzu pripadajúcu na zameškané hodiny.

 

Ochrana osobných údajov

Mgr. Vladimíra Vrbatovičová vyhlasuje, že všetky Klientom poskytnuté osobné údaje budú zhromaždené a spracované iba na účely poskytovania vzdelávacích služieb a na marketingové účely. Týmto sa Mgr. Vladimíra Vrbatovičová zaväzuje spracovať a nakladať s osobnými údajmi v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Ostatné

Mgr. Vladimíra Vrbatovičová a Klient sa môžu dohodnúť v priebehu kurzu na organizačných zmenách.Zmena pridelenia vyučujúcich k jednotlivým kurzom počas trvania kurzu je vyhradená.

V prípade hrubého porušenia disciplíny, ak Klient svojím správaním ohrozuje zdravie alebo majetok ostatných účastníkov, alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu, je oprávnenie od zmluvy odstúpiť. V takomto prípade nemá vylúčený Klient nárok na vrátenie alikvotnej sumy kurzu.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 1.9.2019.